Firma IT-Security oferuje outsourcing funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Administratora Bezpieczeństwa Informacji realizuje zadania:

1.   zapewnianie przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), zwanej dalej ustawą, w szczególności przez:

a)   sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

b)   nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,

c)   zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

2.   prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2–4a i 7 ustawy.

Podstawa prawna:

·        ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182);

·         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Właściciel firmy IT-Security spełnia wymagania do pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy:

1.   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2.   posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych;

3.   nie była karana za umyślne przestępstwo.

 

Firma IT-Security świadczy usługi na terenie województw:

  • woj. dolnośląskiego: Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Dzierżoniów, Milicz, Oleśnica, Oława, Strzelin, Środa Śląska, Świdnica, Trzebnica, Wołów, Ząbkowice Śląskie …
  • woj. opolskiego: Opole, Brzeg, Głubczyce, Kędzierzyn Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Nysa, Olesno, Prudnik, Strzelce Opolskie …

 

www.ochronadanychosobowych.com.pl